احساس اضطراب نشانه ای از یک تعارض درونی ؟

تجربه نیازهای متضاد هم زمان می تواند موجب شود تا احساس در جا زدن و عدم پیشرفت کنیم.
نکات کلیدی:
۱)تعارضات غالباً خارج از آگاهی بی واسطه ما هستند
۲)می توانیم اضطراب را بعنوان سیگنالی برای کشف معنای عمیق تر استفاده کنیم.
۳)شناخت هر دو جنبه یک تعارض بدون از وفق دادن اجباری خود با تعارض می تواند کمک کند.
شیلا برای یک «دختر خوب»بودن پرورش یافته بود.این «خوب بودن» همیشه برای او به معنای مهربان،یاری دهنده و بخشنده بود.برای مثال،حتی موقعی بی رمق و عاری از انرژی بود،دیدارها و مکالمات احترام آمیز روزانه با اعضای خانواده و دوستان مریض و علیل را انجام می داد.هرگز نمی توانست خودش را در اولویت قرار دهد.احساس گناه خیلی غیرقابل تحمل بود.
شیلا اکثر اوقات احساس اضطراب می کرد.او اضطراب خودش را با  لرزش کمی که در تمام بدنش احساس می کرد و نیز یک سفتی ناخوشایند مداوم در شکمش می شناخت.
در اولین جلسه درمان،من به شیلا آموختم که برای کمک به فرونشاندن اضطرابش چگونه نفس عمیق شکمی بکشد بنابراین،می توانستیم احساسات و تعارضاتی را که در زیر آن قرار داشت  بیابیم.من بوضوح شیلا را دعوت کردم تا برای ارتباط با بدنش ریلکس تر باشد.
من توصیه کردم«فقط به احساس لرزس درون بدنش بدون قضاوت راجع به آن یا تلاش برای تغییرش توجه کند.تلاش کند با خودش از یک موضع دلسوزی و کنجکاوی برخورد کند.»
او گزارش داد که «من دارم ریلکس می شوم،»،البته که شگفت زده نشدم.اگرچه در ابتدا عاقلانه بنظر نمی رسد،ولی توجه دلسوزانه  و توأم با مهربانی به اضطراب در بدن، اغلب موجب ریلکس سازی و آرام سازی آن می شود.
من پرسیدم«همچنانکه اضطراب کاهش می یابد،متوجه بروز چه احساسی می شوید؟»
او گفت«من از انجام کارها برای دیگران خیلی خسته شده ام،اما،احساس می کنم کار درستی است که انجام می دهم.»
پرسیدم«من می شنوم که بخشی از وجودتان به وقفه ای در انجام کارها برای دیگران نیاز دارد و بخش دیگری از آن احساس می کند که مراقبت از دیگران به هزینه خودتان،کار درستی است.آیا درست درک کرده ام؟»
با قاطعیت گفت«بله»،با هیجان سرش را تکان داد،از اینکه سخنش شنیده شده و مورد تأیید قرار گرفته بود سپاسگزاری کرد.»
من تأییدکردم که «آن کاملاً یک تعارض است.»
موقعی که شیلا را ملاقات کردم،او فی نفسه به روشنی از داشتن یک تعارض آگاه نبود.بلکه  فقط رنج و ناراحتی خورنده اضطراب را احساس می کرد.
*استفاده از اضطراب بعنوان یک سیگنال
تعارضات می توانند آگاهانه یا کاملاً خارج از آگاهی باشند.اما می توانیم اضطراب را بعنوان سیگنالی برای چک تعارضاتی استفاده کنیم که ممکن است در حال تجربه باشیم.بمجرد اینکه هر دو جنبه تعارض را شناسایی کردیم، احساس بهتری خواهیم داشت، چون موقعی خودمان را درک کنیم ذهن و بدن ریلکس می شوند.
موقعی که تعارض را بشناسیم،می توانیم برای کمک به خودمان گام هایی برداریم.اگر تعارض نتواند فیصله یابد،حداقل می توانیم به مصالحه ای دست یابیم که بقدر کفایت مطلوب باشد.
مثال هایی از تعارضات عمومی که ممکن است خارج از آگاهی باشند
1)کار برای انجام دادن دارم، اما بی حوصله ام.
۲)من به شما حسادت می کنم، اما دوستتان دارم.
۳)من از شما می خواهم ترکم کنید، اما از تنهایی می ترسم.
۴)من خشمگینم، اما خشمگین بودن بد است.
۵)می خواهم سفر کنم، اما می ترسم.
۶)من احساس غم و افسردگی می کنم، اما این بدان معنا است که ضعیف هستم.
و بخاطر دارید که شیلا گفت، من از انجام کارها برای سایر مردم خیلی خسته ام، اما احساس می کنم کار درستی انجام می دهم.
*توصیه هایی برای نام گذاری تعارضات و حداقل سازی اضطراب ناشی از تعارضات
می بینید که چگونه در بیان تعارضات فوق توسط مردم یک «اما»بین هر دو جنبه تعارض وجود دارد.جایگزینی این «اما»با کلمه«و»به ما اجازه می دهد تا به هر دو جنبه تعارض،  احترام و اعتبار برابر بدهیم. در نتیجه تعارض برای ذهن،بدن و مغز ما، آرام تر و آسوده تر احساس می شود.
شیلا تعارض خودش را بطور مجدد اینگونه بیان کرد: من از انجام کارها برای دیگران خیلی خسته ام  و احساس می کنم کار درستی است.
اکنون هدف شناخت هر دو جنبه این تعارض بود.از او پرسیدم تا بیشتر راجع به بخشی از وجودش که خیلی خسته بود و آنچه که آن بخش نیاز داشت بگوید.
او گفت «من به زمانی برای آسودگی و فراغت از مراقبت کردن نیاز دارم!»
سپس خواستم تا از بخش دیگر خودش صحبت کند، بخشی که بخاطر در اولویت قرار دادن سلامتی و بهزیستی خودش خیلی احساس گناه می کرد.
او شکوه و ناله می کرد که «نمی توانم احساس گناه را تحمل کنم.»
بالاخره،ما دو جنبه مهم دیگر این تعارض را کشف کردیم:
۱)کجا آموخته بود که خودش را در اولویت قرار ندهد: این پرسش ماهیت موضوعی مراقبت را روشن ساخت.او تجربه اش را با نسل هایی از زنان خانواده اش مرتبط ساخت که به هزینه خودشان رنج و محنت بی پایانی را متحمل می شدند.ما راجع به عواقب چنین وضعیتی هم برای آن زنان و هم برای اعضای خانواده پیرامون آنها بحث کردیم.
۲)احساس گناه واقعی و چگونگی تجربه بدنی آن: این کشف به او کمک کرد تا از احساس گناه سم زدائی کند بطوریکه بهتر بتواند آن را تحمل کند.در نتیجه،علی رغم  میزان ناخوشایندی و ناراحت کنندگی تجربه آن احساس در بدنش، نباید از آن اجتناب کند.به بیان استعاره،او تحمل آن را برای دوره های طولانی تر و طولانی تر تمرین کرد،لذا ماهیچه های جدیدی ساخت که به او کمک کردند تا انتخاب های متعادل تر و جدیدی داشته باشد.
شیلا قادر بود هدف جدیدی برای خودش تعیین کند.او به بدنش گوش می داد تا میزان استرس اعمال شده به آن را حدس بزند.سطح استرس خودش را بر روی یک مقیاس ۱تا۱۰،با ۱۰بیشترین استرس که در هر زمانی ممکن بود تجربه
کند و۲حالت ریلکسی و آسودگی، پایش می کرد .اگر در روز ویژه ای،استرسش از سطح ۶تجاوز می کرد، خودش را در اولویت قرار می داد تا سطح استرسش بطور ایده آل به  ۴یا پایین تر کاهش یابد.برای چنین کاری برانگیخته شده بود،چون می دانست که هم سلامت بدنی و هم سلامت روانی اش بخطر افتاده بود.
برای محقق شدن این هدف،شیلا و من به منطور تحمل احساسات گناهی که می دانستیم بطور اجتناب ناپذیر بروز می کنند استراتژی هایی را مورد بحث قرار دادیم.او همچنانکه برای تسکین و آرام سازی احساس گناه از خود دلسوزی و خود گفتگویی مثبت استفاده می کرد،از موضع متفکرانه و آگاهانه ای  برای توجه به احساس گناه در بدنش بهره می برد.این مدیتیشن آگاهانه را برای تسکین احساس گناه بیازمائید.
تعارضات بخشی از زندگی هستند. مرتبه بعد که احساس اضطراب کردید،به این ایده بیندیشید که ممکن است راجع به چیزی در تعارض یا کشمکش باشید.سپس با ترکیبی از گوش دادن به اضطراب در بدنتان و تفکر راجع به چیزی که ممکن است شما را در تعارض قرار داده باشد،سعی کنید تعارض تان را روشن و شفاف سازید.بدون از اینکه مجبور به رفع تعارض باشید،هر دو جنبه آن را بشناسید.ما اغلب با گوش دادن به هر دو جنبه تعارض،به راه حل ها می رسیم.اغلب پذیرش صرف یک تعارض دشوار،اصطراب را تسکین خواهد داد.می توانید ابزارها و تکنیک های متنوع فوق الذکر را بیازمائید تا دریابید که کدام یک از آنها به شما کمک می کنند.
منبع؛ https://www.psychologytoday.com
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور

توسعه پنجره تاب آوری

تقویت توانایی کودکان برای غلبه بر اضطراب
پست شده؛۱۰آوریل۲۰۲۰
کودکی می تواند آرایه ای مملو از نگرانی ها و دلواپسی ها مانند اضطراب جدایی،مشکلات دوستی،فوبیاها،تصویر بدن و خیلی موارد دیگر باشد.هدف از این مقاله مهیا سازی چهارچوب جدیدی برای والدین جهت پشتیبانی از رفع مشکلات اضطراب کودکان بوسیله استفاده و درک«پنجره تاب آوری» و اثر شرمساری در ارتباط با استراتژی های مقابله ای است.
اگرچه اضطراب ناگوار احساس می شود،اما یک سیستم هشدار طبیعی طراحی شده جهت تحریک واکنش استرس جنگ/گریز/فریز برای بقاء است.لکن،موقعی چیزهای بی ضرری با هشدارهای کاذب،این واکنش استرس را تحریک می کنند بیش فعال می شود، عملکرد نرمال آن دچار اختلال می گردد و احساسات طاقت فرسا و غیر ضروری بروز می کنند.بعنوان والدین،دیدن کودکانمان در چنین حالت درد ومحنتی بطور غیر قابل باوری دشوار است؛لکن،کمک به رفع ترس کودک برای کاهش استرس او موجب می شود تا قادر به پرورش توانایی های مقابله ای نباشد.
بطور مشابه،نادیده گرفتن ترس شان یا گفتن اینکه از آن بگذرند نیز مضر است،زیرا موجب شرمساری می شود و بیانگر آن است که چون اینگونه احساس می کنند پس مشکلی دارند.در نتیجه ناتوانی آنها برای غلبه را تقویت می کند.با اینگونه واکنش ها،کودکان بجای آموختن جهت سازگاری و غلبه بر احساسات ناخوشایند، به اجتناب از ترس هایشان متمایل می شوند که بنا به باوری تسریع کننده اضطراب کودکی است.
ما همه پنجره هایی از آنچه قادریم تحمل کنیم داریم؛استفاده از این مفهوم هم در والدین و هم کودکان می تواند روش مثمر ثمری برای حمایت از کودکان به منظور گسترش توانایی آنها جهت  تحمل و غلبه بر احساسات ناخوشایندی مانند اضطراب است.
بدن ما همیشه در حد امکان برای حفظ تعادل حیاتی،هورمون هایی ترشح می کند.موقعی که هورمون ها بیشتر از سطح تعادل حیاتی (درون پنجره تاب آوری ما )هستند،احساس می کنیم که بیشتر قادریم موقعیت ها را بطریق مقتضی حل و فصل کنیم.درون این پنجره،انطباق پذیریم، قادر به خودگردانی از نظر احساسی هستیم و با عوامل محرک هماهنگ تر برخورد می کنیم.لکن،همه ما در اوقات معینی برای آنچه قادریم تحمل کنیم حدی داریم.موقعی که احساسات خیلی فراتر از حد تحمل ما می شوند،هورمون ها به یکی از دو روش خارج از پنجره مان  واکنش نشان می دهند.
یا احساس ناتوانی و رخوت کرده یا هم  به درون حالتی با برانگیختگی کم سقوط می کنیم(سیستم عصبی پاراسمپاتیک وارد عمل می شود که واکنش فریز به استرس/خطر است).
در این حالت،امکان دارد با شرمساری احساس منکوب شدگی کنیم،نسبت به احساسات خود بی حس شویم،کناره گیری کنیم،احساس افسردگی کرده یا به منظور غلبه بر موقعیت یا عامل محرک دچار گسستگی شویم.
توجه:مکانیسم دفاعی گسستگی ( تجزیه ) یکی از ساز و کارهای دفاعی است که باعث میشود افراد هنگام مواجهه با یک رویداد آسیب زا از نظر هیجانی یا احساسی خود را ایزوله کرده و گاهی به گونه ای رفتار نمایند که انگار هرگز آن اتفاق رخ نداده است. 
یا هم به سطح بالاتر پنجره تاب آوری به یک حالت برانگیختگی زیاد پرش کنیم(سیستم عصبی سمپاتیک روشن می شود که واکنش جنگ/گریز به استرس یا خطر است).در این حالت،بواسطه فعالیت هورمونی شدید ممکن است احساس سرگیجگی کنیم؛ دچارخشم و عصبانیت شویم،احساس آشفتگی کنیم،بیش از حد هوشیار شویم یا اضطراب و اثرات همراه آن را تجربه کنیم.
چگونه پنجره تاب آوری به اختلالات اضطراب مربوط می شود:سایزهای پنجره های ما با عوامل اثرگذار درونی و بیرونی تنظیم و تطبیق می شود.موقعی احساس استرس ،دلتنگی یا فقدان خواب یا مهارت های خود گردانی می کنیم،پنجره آنچه که می توانیم تحمل کنیم کوچک می شود.
برخورداری از یک پنجره کوچک بدان معنا است که کمتر قادریم احساسات را تحمل کنیم و با احتمال بیشتری برای پرش به بیرون  از پنجره خودمان برانگیخته می شویم.با تکرار،مسیرهای پرش به بیرون از پنجره مان کانالیزه تر می شوند،با سهولت بیشتر در دسترس قرار می گیرند و برانگیختگی با هشدارهای کاذب افزایش می یابد.عدم برخورداری از استراتژی های مقابله ای رشد یافته موجب می شود تا سیستم هشدار بیش فعال یک کودک در دوران بزرگسالی بطرز پیش رونده ای شدیدتر شود.
چگونه شرمساری پنجره ها را محدود می کند:
بطرز قابل باوری،مراقبت ما از بهزیستی روانی کودکان ممکن است احساسات دلسردی و نومیدی را برانگیزاند،چون می تواند پیغام های شرمساری را به آنها انتقال دهد.این پیام ها ممکن است رنجی از علائم ظریف شبیه چشم غره ها تا موارد آشکارتر«اوه،محض رضای خدا!»و«اینقدر احمق نباش!»باشند.با کمال تأسف،این پیام ها احساسات بی ارزشی و «معیوب بودن»را در هویت شخصی بچه ها وارد می کنند.بدین طریق،شرمساری و خود گفتگویی منفی بصورت درونی تقویت می شود و واکنش آماده و مکرر آنها در موقعیت هایی می گردد که تجربه شرمساری را بازتاب می دهند.در نتیجه با احساس«نقص و  کمبود»به منظور اجتناب از شرمساری، مکانیزم های دفاعی ناسازگارانه ای را  بکار می گیرند که توانایی آنها برای مقابله سالم با احساسات ناخوشایند را بیشتر به تحلیل می برد.
*شرمساری را کاهش و اجازه دهید تا پنجره توسعه یابد:
۱)بخاطر داشته باشید که قدرتمندترین پادزهر برای شرمساری  همدلی،شفقت و دلسوزی است.
۲)در مقابل واکنش های زبانی و غیر زبانی شرمساری مقاومت کنید(این می تواند از تلاش ها برای توسعه پنجره خودتان از آنچه که می توانید تحمل کنید حاصل گردد).
۳)به کودکان زمانی برای گفتگو و تفکر بدهید،فعالانه و با همدلی به سخنان آنها گوش بدهید، بجای تعبیر و تفسیرخودتان از تجارب شان،راجع به تجارب آنها کنجکاو باشید.
۴)با کمک به آنها جهت احساس شرمساری کمتر و راحتی و آسودگی بیشتر برای گفتگو و تفکر،تجارب آنها را نرمال سازید.
۵)شرمساری را با غرور سالم،تقویت خود ترحمی و خود پذیرشی بالانس کنید.
۶)به منظور پیشگیری از اثر مضر شرمساری،از ساخت انعطاف پذیری پشتیبانی کنید.
*ساخت انعطاف پذیری جهت تقویت توانایی مقابله کودکان با اضطراب:
۱)بیان و ترویج باورهایی مانند:دنیا نسبتاً ایمن و بی خطر است،مردم نسبتاً ایمن و بدون خطر هستند؛من می توانم بر اکثر مشکلات غلبه کنم؛تا حدودی بر وقایعی که برایم اتفاق می افتند کنترل دارم،و وقایعی را که نمی توانند تغییر کنند می پذیرم.
۲)اشتباهات بلامانع هستند؛آنها درس هایی هستند که به ما می آموزند زمان بعدی چه چیزی می تواند متفاوت باشد.
۳)اهداف واقعی تنظیم کنید و نگرش امید بخش را حفظ کنید.
۴)تلاش را ستایش کنید حتی اگر نتیجه حاصل نشود.
۵)تمرینات قدردانی؛در انتهای روز(یا موقعی امکان پذیر باشد)راجع به سه اتفاقی که در طی روز خودتان سزاوار قدردانی می دانید گفتگو کنید.
*استراتژی های تقلیل دهنده ترس برای عریض تر کردن پنجره ها
۱)اثبات شده است که تکنیک های رفتار درمانی شناختی(CBT)روش درمانی موثری برای بهبود اثرات اضطراب هستند چون با شناسایی احساسات ،افکار و رفتارهای ناهنجار، روش های سالمی برای غلبه بر اضطراب یاد می دهند.قرار گرفتن تدریجی در معرض محرک های ترس می تواند کمک کرد تا در محیط های ایمن،گام به گام بر ترس فائق آمد.
۲)تکنیک های روایت درمانی کمک می کنند تا مشکل درونی کودک نمود خارجی بیابد.این روش به کودک امکان می دهد تا در مواجهه با مشکل به روشی تصوری استقلال و کنترل داشته باشد، در نتیجه شرمساری سهوی را که می تواند از پیغام هایی ناشی شود که مشکل را با هویت کودک در هم تنیده اند حذف کند.
۳)ذهن آگاهی نیز یک شیوه درمان خوبی است،همچنانکه بر لحظه حال تمرکز می کنیم،ما را به سمت مرکز پنجره مان نزدیک تر می آورد.
۴)تکنیک های متمرکز بر دلسوزی و شفقت با تمرکز بر توسعه و بهبود خود دلسوزی و خود پذیرشی برای ساخت انعطاف پذیری و عریض کردن پنجره مان، شرمساری را حذف می کنند.
تعمق و تفکر در مورد پنجره تاب آوری در خودمان و نیز کودکانمان ما را قادر می سازد تا متفکرتر شویم و پی ببریم که در مقابل پنجره های خودمان  چگونه احساس  می کنیم.چنین بینشی به ما و کودکانمان کمک خواهد کرد تا  برای برگشت مجدد به درون پنجره های مان ، مهارت های خودگردانی را پرورش دهیم و بطریق مقتضی تر ی از عهده موقعیت برآییم.
منبع؛ https://www.psychologytoday.com
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور

دلیل واقعی و چگونگی توقف خود تخریبی

رفتارهای خودتخریبی امکان دارد سازگاری ها و انطباق هایی باشند که ریشه عمیقی در بدبختی و فلاکت پیشین داشته باشند.
نکته کلیدی برای درک و خلاصی از رفتارهایی که مانع تحقق اهداف ما هستند در گام اول در چگونگی تصور ما از خود تخریبی نهفته است. با شروع شناسایی ارتباطات بین رفتارهای خودتخریبی و عزت نفس پایین،چرخه های تفکر منفی و فقدان خود دلسوزی؛ راجع به جنبه رفتاری این پدیده زیاد نوشته شده است.
در حالیکه این روابط همه درست هستند،اما فقط بخشی خیلی جزئی از علل واقعی خود تخریبی هستند.پیشرفت های اخیر ما در درک ضمیر ناخودآگاه بیانگر آن است که آنچه بصورت تاریخی رفتارهای خود آسیب رسان یا خودتخریبی نامیده شده اند،در واقع، سازگاری ها و رفتارهای انطباقی ریشه دار  عمیق برای بدبختی و فلاکت پیشین هستند.
آلکس را تصور کنید،یک طراح وب موفق،از اینکه به روشی در دسترس بچه هایش هست که والدینش در دسترس خودش نبودند هیجان زده است.او در دنیای پسا کرونا قادر است درون خانه کار کند،بنابراین تصمیم می گیرد که به مراقب کودک نیاز ندارد.می خواهد حتی هنگام کار هم در دسترس بچه هایش باشد.
چنین رفتاری به استرس زیاد، احساسات بی کفایتی و ناتوانی برای رسیدگی سودمند و موثر به بچه ها منجر می گردد.آلکس احساس شکست می کند و شبیه یک شکست خورده است.
در بخش دیگری از شهر،جنی در حال رویا پردازی برای ادامه تحصیلات تکمیلی و نویسنده شدن است.اما این سال دومی است که سرموقع  قادر به نوشتن مقالاتش و ارسال پستی آنها همراه با تقاضای کتبی خود نشده است.جنی احساس افسردگی کرده و خودش را برای خودتخریبی آینده اش سرزنش می کند.
*خود تخریبی یک استراتژی بقای ناآگاهانه است
این ها و خیلی از تجارب دیگر زندگی ممکن است بسرعت برچسب خودتخریبی بخورند.اما،برای درک واقعی ریشه های چنین الگوهایی باید به بررسی دقیق و عمیق چیزی بپردازیم که آنها را تحریک می کند.
تحقیق در شالوده و اساس  ناخودآگاه رفتارهای ما بیانگر آن است که همه زندگی روانی دارای یک عنصر ناخودآگاه است.آنچه که در لحظه فعلی خود تخریبی می نمایم می تواند بطریق خیلی مطلوبی بوسیله اهداف و استراتژی های انطباقی  ناخودآگاهی تحریک شود که در گذشته زندگی ما را نجات داده اند یا حداقل سلامت روانی ما را حفظ کرده اند.چیزی که امروز رفتار ناهنجار یا پیش گویی خود محقق شونده می گوییم زمانی یک استراتژی بقاء بود.
توجه ؛ اصطلاح«پیش گویی خود محقق شونده »زمانی بکار می‌رود که فردی چنان به «پیش‌گویی و پیش‌بینی» خود در مورد موضوعی در آینده ایمان داشته باشد که ناخودآگاه رفتار و کوشش او برای محقق ساختن آن موضوع هم‌جهت شده و به این خاطر سرانجام آن موضوع و مورد تحقق پیدا کند.
اگر به دقت بنگرید، اهداف آلکس و جنی  دارای جنبه های آگاهانه (آرزو ی پدری متعهد بودن ،اشتیاق برای انتشار یک کتاب )و ناآگاهانه (خاتمه دادن به عدم تعهد،احساس ناتوانی برای ارسال تقاضاها)برای آنها هستند.بطور مشابه،اشتیاق ها و امیال تان و رفتارهایی که شما را از دستیابی به آنها باز می دارند،با احتمال خیلی زیاد دارای عناصر متناقضی  هم در درون و هم بیرون از آگاهی و هوشیاری تان هستند.
شاید بخواهید دل بستن به شرکای بی ثمر را متوقف کنید،با این وجود همیشه به کسی می رسید که نمی تواند نیازهایتان را برآورده سازد.یا شاید،شبیه میلیون ها نفر دیگر،برای شروع تمرینات ورزشی در کشمکش هستید و هر غروب خودتان را بر روی کاناپه در حال تماشای تلویزیون  می یابید.
برای کمک به آلکس،جنی و خودتان جهت مواجهه و غلبه بر موانع سر راه تحقق اهداف آگاهانه تان،ابتدا باید تعارض ناخوداگاه را روشن سازیم.
۱)کارکرد رفتارهای خودتخریبی تان را درک کنید.
موقعی که رفتاری را خود تخریبی می نامیم،نه فقط نقش و کارکردآن را خیلی ساده می کنیم،بلکه مانع خودمان جهت درک درست کارکردآن هم می شویم(که در حقیقت خود تخریبی نیست).الگوهای کنشی که شما را به اینجا کشاند نه فقط موانع بی فایده برای موفقیت تان هستند.بلکه آنها اغلب به مقصود ناخودآگاهی مدد می رسانند که در مرحله قبلی  زندگی تان انطباقی بود.
برای مثال،آلکس جوان را در نظر بگیرید.شاید در دوران رشد والدینی نکوهشگر،خونسرد و غیر قابل دسترس داشته است. بخاطر اینکه آلیس تا حدودی  به اثر ویرانگر رهایی اولیه در زندگی احساسی خود،حس هویت و رابطه با دیگران پی برده است،لذا دیوانه وار به خودش قول داد تا همیشه در دسترس بچه ها یش باشد  و در قبال شان متعهد و با آنهامهربان باشد.
لکن، هم زمان وحشت او از احساس جدایی ،غمگینی و محزونی ادامه می یابد.میل آگاهانه او برای مراقبت از بچه هایش به روشی که والدین او در حقش انجام ندادند همراه با ترس ویرانگر ناخوآگاهش از تنهایی است(آن نوع ترسی که بعنوان یک بچه تجربه کرد).اگر بدین طریق انگیزه اش را درک کنیم،می توانیم با وضوح بیشتری دریابیم که رفتار معروف به خود تخریبی اش که بحد افراط رسیده است بعنوان عملکردی ناخودآگاه جهت کمک به او به منظور احساس ارتباط با بچه هایش و تسکین ترسش از رهائی عمل می کند.
اکنون راجع به مشکلات جنی در ارتباط با پیشرفت حرفه ای بیندیشید.فرض کنید ما  تجارب زندگی او  را عمیق تر بررسی کردیم و دریافتیم که موقعی ده ساله بود یک همشیره بزرگتر از خود  را در یک حادثه رانندگی از دست داد.ممکن است قادر نبوده است بدرستی ماتم فقدان  بگیرد،پس،شاید در ارتباط با مرگ همشیره اش سندرم«احساس گناه بازمانده» را تجربه می کند.
در نتیجه،او احساس می کند که قادر به پیشرفت در زندگی نیست،افسرده می شود و قادر نیست تقاضاهای کاری کتبی خود را ارسال کند .موقعی به فرصت هایی می اندیشد که او دارد ولی همشیره اش هرگز نخواهد داشت.بدین طریق،باقی ماندن در چنین وضعیتی موجب می شود  تا به کارکرد  احساس ارتباط با همشیره فقیدش کمک کند.
خواه آن را خودتخریبی بنامیم یا نه،واقعیت این است که توقف پیشرفت حرفه ای می تواند به یک مقصود روانی ناخودآگاه کمک کند.این شیوه سازشی روانی است که  موقعی شاید منابع و سواد هیجانی محدودی برای کمک به خودش جهت غلبه بر یک فقدان ویرانگر داشت قبلاً در زندگی اش به آن تن داد.
۲)شناسایی نیازهای بنیادی و آوردن آنها به سطح هوشیاری
الگوهایی که ممکن است در نگاه اول خود تخریبی بنظر برسند در حقیقت دارای مقصود و کارکردی عمیقاً ریشه دار در تجارب اولیه زندگی هستند.چنین درک و تشخیصی به ما کمک می کند تا با قضاوت کمتر و خود دلسوزی بیشتر با آنها برخورد کنیم.در نتیجه،گام بعدی در پرداختن به این الگوها،شناسایی نیازهایی می شود که  علت آنها هستند.
برای مثال،نیاز ناخودآگاهی که محرک رفتار آلکس برای امتناع از استخدام مراقب کودک است،ممکن است وحشت از این باشد که بچه هایش در زندگی شان به شخصیت دیگری وابسته شوند و در نتیجه از امکان احساس جدایی از آنها بترسد.از سوی دیگر،ناتوانی جنی در ارسال تقاضای کتبی برای تحصیلات تکمیلی ممکن است به نیاز ناخودآگاهی برای احساس ارتباط با همشیره اش گره خورده باشد که با سندرم«احساس گناه بازمانده» پوشیده می شود.لکن شناسایی عامل پیشین،مستلزم آن است که جنی با مقداری احساسات غم افزا مواجه شود و واقعاً عزا و ماتم برادرش را بگیرد.
۳)سیستم باور خود را برای باورهای منفی مربوط به تروما جستجو کنید
این بیش از آنکه یک گام باشد،فرآیندی است که می تواند موازی با دو مورد دیگر بکار گرفته شود:به جستجو باورهای اساسی راجع به خودتان،دیگران و دنیا بپردازید که ممکن است بجای یک واقعیت عینی ریشه در تجارب نامطلوب داشته باشند.
این اقرارها معمولاً کلی و کرانه ای هستند(برای مثال،آنها ممکن است محتوی لغاتی شبیه «همیشه»و«هرگز» باشند).برای مثال،افکاری مانند«من سزاوار این نیستم»(مربوط به خود)،«به هر چیزی دست می یابم،از من سلب می شود»(مربوط به دنیا) یا «به هر حال هیچ کسی هرگز به من و دستاوردهایم توجه نمی کند«(مربوط به دیگران)چنین تفکرات ترومایی را تشکیل می دهند.
برای آلکس،یک مولفه اصلی سیستم باورش ممکن است این باشد که«اگر به دیگران اجازه دهم تا از بچه هایم مراقبت کنند،من مثل والدینم هستم»یا«یک والد مهربان دلسوز،کسی متفاوت از والدین من است،هرگز مراقبت از بچه را به غریبه محول نمی کند.»چنین تفکراتی آلکس را از درک این حقیقت باز می دارد که،استخدام یک مراقب کودک،نه فقط شخص دیگری را به حلقه مراقبینی که  به کودکانش عشق می ورزند می افزاید،بلکه به او نیز اجازه می دهد تا در حین ساعات کاری کار کند وپس از آن بطور کامل در خدمت بچه ها باشد. احساس استرس و آشفتگی ذهنی کمتر در زمان بودن با بچه ها منجر به گذراندن زمان کیفی بیشتری با آنها می گردد.
تفکرات  سفت و ماندگار اصلی جنی ممکن است بنظر چیزی شبیه این ها باشند که«اگر همشیره ام شانس پیشرفت ندارد،من هم  سزاوار پیشرفت در زندگی نیستم»یا«کار برای تحقق رویاهایم هیچ ارزشی ندارد،زیرا همه چیز  در کسری از ثانیه نابود  شدنی است.»
شناسایی اینگونه تفکرات مرتبط با تروما آسان نیست.بر خلاف احساسات،که آسانتر قابل شناسایی هستند(برای ما آسانتر است که بگوییم«من غمگینم«یا«من عصبی ام»)،تفکرات برای ما آنقدر طبیعی و ذاتی احساس می شوند که معمولاً تشخیص اینکه ممکن است درست به اندازه احساسات از بدبختی ها و بدبیاری ها اثر بپذیرند دشوار است.این سخن که«سخنرانی عمومی مرا مضطرب می سازد».خیلی بدیهی تر از آن است که بگوییم «چون بعنوان   یک کودک برادرم را از دست دادم،باور نمی کنم که باید مجاز به پیشرفت در زندگی باشم.»
باورها فقط هستند؛ما اغلب سوال نمی کنیم از کجا آمدند یا چگونه آموختیم بدان طریق فکر کنیم.با این وجود اگر بخواهید رفتارهایی را تغییر دهید که شما را از تحقق اهداف تان باز می دارند،باید نه فقط از علت احساسی که دارید بپرسید،بلکه همچنین باید بپرسید که چگونه آموختید  بطریقی فکر کنید که  اکنون می کنید و آیا اینگونه تفکر برای شما کارساز است.
*زمان جستجوی درمان
همچنانکه جای دیگری بحث کرده ام،آوردن مواد ناخودآگاه به سطح آگاهی و انجام تغییرات کار دشواری است.به روش های خیلی زیادی،استراتژی های انطباقی پیشین ما بر ضد ما کار می کنند،بنابراین تغییر الگوهای عادی فعالیت ما  و مربوط به دیگران نیازمند تلاش و مستلزم مقدار زیادی تمرین است.
در بحث از پرداختن به رفتارهای معروف به خودتخریبی،ممکن است قادر باشید گام های فوق را دنبال کنید و با این وجود قادر نباشید تغییرات معنا داری انجام دهید.در آن موقعیت ها،جستجوی یک درمانگر می تواند گام ارزشمندی به سمت بهبود باشد.
در موقعیت های معین،استراتژی های انطباقی سابق بطور ویژه ممکن است برای تغییر دشوار باشند.برای مثال،اگر در محیطی توهین آمیز  و تهدید کننده بزرگ شده اید که ناپدید شدگی و سازگاری شما را از آسیب فیزیکی و روانی نجات می داد،قاطع بودن و حتی انتخاب شرکای زندگی که به شما اجازه بدهند تا نیازها و افکارتان را بیان کنید ممکن است دشوار باشد.در مجموع،بخاطر تجربه قبلی تان،موافق نبودن با فردی بخاطر تجربه سابق تان بیش از حد خطرناک احساس می شود.یک درمانگر می تواند به شما کمک کند تا این الگوها را درک کنید و جهت خلق یک نقشه راه برای حصول به تغییری مفید و با دوام نیز همکاری کند.
منبع؛ https://www.psychologytoday.com
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور

قسمت دوم و آخر:درک و فهم مغز ترومایی

ابتدا،عادات جدید در مقایسه با واکنش های درونی تثبیت شده ضعیف بنظر می رسند.لذا ممکن است فکر کنید موثر نیستند و استفاده از آنها را متوقف سازید.اما اگر پشتکار بخرج دهید،عصب های مربوط به آنها شروع به قویتر شدن می کنند.شاید بدون از بر انگیخته شدن  با محرک قادر خواهید بود بر استرس ملایم و متوسط بهتر غلبه کنید.اگر ماهها و  سال ها ادامه دهید،با ساخت و تقویت ارتباطات شبکه ای جدید حتی برانگیختگی با محرک شدید شروع به آرام شدن می کند.
*اجتناب الگوهای ترومایی را جاودانه می سازد؛مواجه شدن با ترس ها کمک می کند تا آنها را از یاد ببرید.
ممکن است سعی کنید خاطرات و احساسات ترومایی خودتان را درون یک باکس ذهنی قرار دهید بطریقی که بتوانید از نگاه کردن به آنها اجتناب ورزید.به زندگی روزانه بطریقی ادامه دهید که گویی تروما هرگز اتفاق نیفتاده است و به رفع و رجوع آن نپردازید.امکان دارد الکل بنوشید و یا سوء استعمال مواد داشته باشید تا بدین طریق اضطراب را سرکوب و از احساسات دشوار بگریزید.نسبت به سکس وسواس داشته یا از آن اجتناب کنید.ممکن است خیلی کار کنید،به دلایل احساسی خیلی بخورید.بطور وسواسی و زیاد به لاغری و ورزش بیندیشید.
اگرچه این استراتژی ها می توانند برای مدتی در سرکوبی احساسات اثرگذار باشند،اما مشکلات جدیدی خلق می کنند و می توانند به سلامتی و عزت نفس آسیب برسانند.علاوه بر آن برای فرو نشاندن دائم تروما اثرگذار نیستند.سرانجام،احساسات تروما بروز می کنند.گاهی اوقات یک محرک استرس زای جدید شبیه طرد شدن در یک رابطه یا اخراج از کار می تواند آنها را تحریک کند.یک بیماری بدنی  همانند زمان وقوع تروما می تواند موجب شود تا احساس ضعیف تر و آسیب پذیرتر کنید.امکان دارد برای نپرداختن به تروما خیلی کار کنید اما عاقبت با فرسودگی روانی مواجه می شوید.تغییرات زندگی مانند بچه دار شدن،فروپاشی یک رابطه،اخراج از یک شغل یا مرگ یکی از والدین می توانند احساسات مربوط به ترومای قدیم را تحریک کنند.تنهایی ممکن است احساسات قدیمی مربوط به تروما یعنی بی ارزشی و بی فایده بودن را دوباره آشکار سازد.
اگر اجتناب اثر گذار نباشد،آلترناتیو چیست؟جستجوی درمان برای تروما بهترین گزینه است.یک متخصص حرفه ای آموزش دیده می تواند کمک کند تا با تروماهای خودتان به روشی کنترل شده و تحت پشتیبانی مواجه شوید.برخی از روش های درمانی پیشنهادی برای تروما شامل سوماتیک تراپی(درمان تجربه جسمانی)، روان درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR)، درمان شناختی- رفتاری یا مدل سیستم های خانواده درونی است.انجام یوگای منظم،مدیتیشن،داشتن تمرین ورزشی سالم یا مصرف داروهایی مانند ضد افسردگی ها می توانند اثرات درمان را تقویت کنند.
 مهم ترین هدف رشد و پرورش یک دیدگاه مواجهه ای بجای اجتناب است.نیاز دارید که مواجهه با احساسات دشوار و حالاتی مشابه صمیمیت یا تعارض را به روشی متفکرانه و با گام خودتان بیاموزید.تروما به شما یک دیدگاه فکری"همه یا هیچ" می دهد.یک روش استراتژیک،تدریجی پادژهر آن است.
همچنانکه عادات مواجهه بجای اجتناب را می آموزید،یاد می گیرید که می توانید در مواجهه با اضطراب عمل کنید.می آموزید که خاطره تروما و حس های مربوطه مشابه با رویداد واقعی نیستند و می توانند تحمل شوند.سرانجام،شروع به دیدن خودتان بعنوان شخصی قابل تر و قویتر می کنید.اگرچه نمی توانید خاطره تروما را بطور کامل از ذهن تان پاک کنید،اما می توانید آن را بطرز قویتری با شبکه های منعطف خودتان مرتبط کنید بطوریکه شما و نه ترومایتان کنترل کننده زندگی تان باشید.
 دانش جدید راجع به تروما و مغز در حال ظهور است و برای  منتهی شدن به روش های درمانی جدید ادامه خواهد یافت.درک چگونگی کارکرد تروما در مغز و بدن اولین گام برای شروع یک فرآیند بهبود است که می تواند به تغییر با دوام منجر گردد‌.اما سعی نکنید تمام پروسه را به تنهایی به سرانجام برسانید.بلکه یک متخصص حرفه ای سلامت روان بصیر و دلسوز آَشنا به تروما بیابید‌.
توجه۱)سوماتیک تراپی بعنوان درمان تجربه جسمانی نیز شناخته می شود، نوعی روش درمانی است که به درمان استرس پس از سانحه و اثرات سایر عوارض سلامت روان کمک می کند. این نوع درمان ذهن و بدن فرد را برای اعمال روان درمانی و فیزیوتراپی در طول درمان به هم متصل می کند.
توجه۲) EMDR روش درمانی است که به بیمار در پردازش درست خاطرات آسیب‌زا، کاهش تأثیر آنها و ایجاد مکانیسم های غلبه بر این تاثیرات کمک شایانی می‌کند.
توجه۳)مدل سیستم‌های خانواده درونی توسط دکتر ریچارد شوارتز  ابداع و سپس به طور مداوم توسعه یافته و به‌روزرسانی شده است. این مدل بر اساس دو پیش‌فرض چندگانگی ذهن و نظریه‌ی سیستم‌ها بنا شده است.

توجه۴)روش درمانی شناختی - رفتاری( CBT) یکی از روش‌های درمان بیماری‌های روانی است که می‌کوشد تا با تکیه بر ذهنیت و رفتار انسان‌ها مشکلات مختلف آنها از اضطراب و افسردگی تا انواع اختلالات شخصیتی را درمان کند.
منبع؛ https://www.psychologytoday.com
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور

سخنی پند آموز

راهنمایی برای بیداری روحانی
روزی که یک شخص ستمدیده بر یک ستمگر غلبه می کند سخت تر از روزی است که ستمگر قلدری می کند.
امام علی(ع)
The day an oppressed person prevails over an oppressor is harder than the day an oppressor bullies the oppressed
Imam Ali (AS)
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
نتیجه اهمال و غفلت افسوس است و عاقبت عزم و دوراندیشی سلامتی و تندرستی است.
امام علی(ع)
The result of negligence is regret and the consequence of far-sightedness and determination is soundness
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
انسان می تواند دنیا را با قناعت بخرد  و با سخاوتمندی و خیر خواهی شاد زندگی کند.
امام علی(ع)
One can purchase the world with contentment and live in happiness with benevolence
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
خداوند دوستان معینی دارد که برای خیر رساندن به بندگانش به آنها برکت ارزانی می کند،و تا هنگامیکه بخشنده هستند آن برکت را در دستان آنها حفظ می کند.
امام علی(ع)
God has certain friends to whom He grants blessing in the interest of His servants,and leaves these blessings in their hands as long as they are generous
Imam Ali (AS)
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
کلمات تا هنگامی که آنها را بر زبان آورید تحت کنترل شما هستند،اما لحظه ای که آنها را بر زبان می آورید توسط آنها کنترل می شوید.
امام علی(ع)
Words are under your control till you utter them ,but the moment they are uttered you are controlled by them
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
من خدا را در از هم پاشیدن اراده های استوار،باز شدن گره های زمخت وخشن و نقض عهد بلند پروازان محکم شناخته ام.
امام علی(ع)
I have recognized God in the dissolution of steadfast wills ,the unravelling of coarse knots,and the breach of firm ambitions
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
اکثر کسانی که عقل خود را از دست می دهند،بواسطه کور شدن ناشی از حرص و طمع و بستن چشمان خود بر روی حقیقت است.
امام علی(ع)
Most of those who lose their wisdom ,do so because of being dazzled by greed,and shutting their eyes against fact
Imam Ali (AS)
   راهنمایی برای بیداری روحانی
ایمان ترجیح حقیقت حتی اگر به زیان شما باشد بر دروغ است حتی اگر به نفع تان باشد.
امام علی(ع)
Faith is preferring truth,even if it is to your loss ,to falsehood ,even if it is to your interest
Imam Ali (AS)
 
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
خداوند هرگز در دعا و برکت را بدون از باز کردن در اجابت نمی گشاید.
امام علی(ع)
God never opens the door of benediction without opening the door of fulfillment
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
بهترین ویژگی ها برای زنان غرور،ترس و حرص است که می توانند بدترین ویژگی های مردان باشند.
امام علی(ع)
The best qualities in women are pride ,fear and greed,which may be considered the worst in men
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
مخالفت تفکر و اندیشه را فرسوده می سازد.
امام علی(ع)
  Opposition wears out thought
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
اوه،پسرم از تنگدستی تو بیم دارم،برای تنگدستی به خدا پناه ببر،برای اینکه تنگدستی دین را ضعیف می کند.
امام علی(ع)
   O,son I fear indigence for you,take refuge unto God,for indigence weakens religion
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
پیغام شما مفسر عقل و حکمت شما است،و نوشته های شمافصیح ترین پیغام شما هستند.
امام علی(ع)
  Your messenger is an interpreter of your wisdom ,and your written words are the moat eloquent message that comes from you
Imam Ali (AS)
 کسی که استیفای حق خود را به تاخیر می اندازدسزاوار سرزنش نیست اما کسی که حقش را ربوده و نام بدی بدست آورده است باید سرزنش شود.
امام علی(ع)
One who delays getting his right is not blameworthy,but he how robs another of his right and wins a bad name is to be blamed
Imam Ali (AS)
 
  راهنمایی برای بیداری روحانی
 موقعی فردی به دیگری می گوید که"چقدر خوش شانس است"،روزگار بلادرنگ او را به روز سیاه می نشاند.
امام علی(ع)
When someone say to another "How lucky you are",time will at once bring him a black day
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
 قابل تحسین ترین عمل یک مرد بزرگ طبع آقا منش بستن چشم بر روی خطاهای دیگران و صحبت نکردن راجع به آنها است.
امام علی(ع)
The most admirable act of a magnanimous man is to shut his eys to others' faults and not speak of them
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
از خشم و تجاوز یک مرد اصیل گرسنه و یک مرد فرومایه سیر خود را برحذر دارید.
امام علی(ع)
Be ware of the wrath and assault of a hungry noble man and a satiated ignoble one
Imam Ali (AS)
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
مشکلی که شما را غمناک می کند بهتر از خوشی است که موجب خودپسندی و از دست دادن لطف خدا می گردد؛برای اینکه اولی بدن را شبیه سوهانی می ساید و دومی روح را بتدریج می سوزاند.
امام علی(ع)
A trouble that saddens is better than a blessing that rouses your selfishness and loses  your God's favor;for,the former grinds your body like a rasp,and the latter burns your spirit little by little.
Imam Ali (AS)
  راهنمایی برای بیداری روحانی
یکی از علائم عالم انتقاد از سخنان و اندیشه های خود و آگاهی از نقطه نظرات متفاوت است
امام حسین(ع)
One of the signs of a scholar is criticizing his/her own words and thoughts and being aware of different viewpoints
Imam Hussein (AS)       
راهنمایی برای بیداری روحانی
شان فرد با سکوت تقویت می شود و دوستان او با جوانمردی و انصاف فراوان می شوند‌
                          امام علی(ع)

GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
One's dignity is enhanced with silence ,and one's friends become plentiful with fairness and chivalry
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که خودش را با رخت نجابت می پوشاندعیوب یا رازهایش را برای مردم آشکار نمی کند.
امام علی(ع)
He who is covered with the garment of decency will not reveal his defect or his secrets to people
Imam Ali (AS)
                    
        راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که عاشق می شود نباید سرزنش شود.
                          امام علی(ع)

GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
One who falls in love should not be reproached
Imam Ali (AS)
      راهنمایی برای بیداری روحانی
تنگدستی یک مرگ عظیمی است
                          امام علی(ع)

GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
Indigence is  a great death
Imam Ali (AS)
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
اگر صبور نیستید،وانمود کنید که هستید،برای اینکه تعداد کمی از مردم به روش یک گروه عادت نمی کنند.
امام علی(ع)
If you are not patient,appear to be so,for,there are few people who do not get accustomed to the way of a group.
Imam Ali (AS)
 
 
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که خود را در معرض اتهام قرار می دهد نباید فردی را  که به او مظنون است سرزنش کند
امام علی(ع)
He who exposes himself to accusation must not blame the person who suspects him
Imam Ali (AS)
 
 
راهنمایی برای بیداری روحانی
زبان یک جانور وحشی است که اگر به حال خود رها شود آسیب می رساند و خون می ریزد.
امام علی(ع)
The tongue is a wild beast which,Left to itself,Will wound and shed blood
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که راز خود را پنهان می کند،زندگی خود را کنترل می کند.
امام علی(ع)
He who hides his own secret,controls his own life.
Imam Ali (AS) 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
خودپسندی حسادت در مقابل خردمندی است.
امام علی(ع)
Selfishness is an envious agent against wisdom.
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
بزرگترین خطا، خطایی است که از آن در وجود خود غفلت می کنید،اما آن را در دیگران می بینید‌
امام علی(ع)
The greatest fault is a fault which you ignore in yourself,but see it in others
Imam Ali (AS)
  راهنمایی برای بیداری روحانی
مردم بچه های این دنیای پیر هستند،بنابراین هیچ کس برای تعلق به این مادر نباید سرزنش شود.
امام علی(ع)
The people are the children of this old world,so no one should be blamed for his attachment to his mother
Imam Ali (AS)
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
قلب دفتر چشمان است.
امام علی(ع)
  The heart is the book of the eyes
Imam Ali (AS)
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
آنچه را که می توانیدبا آن خرسند باشید،کافی است.
امام علی(ع)
What you can be content with,is enough
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
درخت دارای تنه سبز و تازه شاخه های زیادی دارد و یک مردی که خلق و خوی خوبی دارد هم دوستان زیادی بدست خواهد آورد.
امام علی(ع)
A tree with a green and fresh trunk has many branches ,and a man of good temper gains many friends
Imam Ali (AS)           
راهنمایی برای بیداری روحانی
موقعی که از کاری می ترسید،به انجام آن مشغول شوید،برای اینکه اثر ترس خیلی شدیدتر از خود ترس است   امام علی(ع)
GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING
When you fear an action,engage  in it ,for the  effect of fear is much more intense than fear  itself.
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
هنگامی که خداوند مخلوقی را تحقیر و پست می کند،او را از هنر و دانش محروم می کند.
                          امام علی(ع)
GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
 When God abases a creature,He deprives him of art and knowledge 
Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
یک پند وعبرت بدست آمده پس از تلف شدن یک دارایی از خود دارایی با ارزش تر است.
امام علی(ع)
A counsel gained after lost property is much more precious than the property itself
Imam Ali (AS)       راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که می خواهد عزت و احترام خود را نگهدارد ،باید از مخالفت با فرومایه خودداری کند.
امام علی(ع)
He who wishes to keep his honor ,should abstain from opposing the ignoble
Imam Ali (AS)
 راهنمایی برای بیداری روحانی
پیروزی را کسانی در نهایت حتی اگر خیلی طول بکشد به چنگ می آورند که صبور و مصر باشند.
امام علی(ع)
Victory is won eventually by those who are patient and persistent,even if it takes a long time
Imam Ali (AS)
 
 
 راهنمایی برای بیداری روحانی
کسی که می خواهد عزت خود را حفظ کند،باید از مخالفت با فرومایه اجتناب ورزد.
امام علی(ع)
 He who wishes to keep his honor,should abstain from opposing the ignoble
Imam Ali (AS)                
راهنمایی برای بیداری روحانی
کار کمی که ادامه یابد بهتر از کار خیلی زیادی است که موجب خستگی و فرسودگی می شود.
امام علی(ع)
A little work which lasts is better than excessive work which produces fatigue.
Imam Ali (AS)
 
  راهنمایی برای بیداری روحانی
دانش را از هر جایی که ممکن است بدست آورید.
ارزش هر کسی بسته به چیزی است که می داند.
                          امام علی(ع)

GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
Obtain knowledge wherever possible ...
The worth of everyone depends on what he knows.
Imam Ali (AS)
 
                   راهنمایی برای بیداری روحانی
موقعی که عقل و خرد کامل می شود،سخن کاهش می یابد
                          امام علی(ع)

GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
When wisdom reaches perfection,words diminish
 Imam Ali (AS)
راهنمایی برای بیداری روحانی
از دوستی با احمق دوری کنید او سعی می کنید شما را با رفتارش جذب کرده و مشابه خودش سازد.
امام علی(ع)
Beware of making friends with a fool for he tries to attract you by his behavior and make you like himself
Imam Ali (AS)
 
 
 
 
همانطوریکه خداوند برای جاهل آموختن را اجبار کرده است،آموزش دادن را هم برای دانایان یک وظیفه قرار داده است.
امام علی(ع)
As God has made it binding for the ignorant
to learn, he has made it a duty for the learned
to instruct.
Imam Ali (AS)                
 ایده های بزرگ از ضمیر ناخودآگاه سرچشمه می گیرند.این در هنر،علم و تبلیغات صادق است.اما ضمیر ناخودآگاه باید بصیر و مطلع باشد،و گرنه ایده تان نامربوط خواهد بود.
ذهن خودآگاه خود را با اطلاعات انباشته کنید وسپس فرآیند تفکر منطقی خود را رها کنید
 راهنمایی برای بیداری روحانی
او که خودش را یک رهبر بحساب می آورد باید قبل از اینکه دیگران را آموزش دهد به تربیت و آموزش خود بپردازد، و ابتدا با یک شیوه صحیح افکار و کردارش را تربیت کرده و آنها را با زبانش نوازش دهد.و کسی که معلم خویش است از معلم دیگران بودن بیشتر شایسته احترام است
                          امام علی(ع)

GUIDE TO
SPIRITUAL AWAKENING
He who considers himself a leader must train
himself before training others, and with a proper
method first educate their thoughts and deeds and
caressj2  them with his tongue. One who is his own
teacher is more worthy of respect than being a
teacher of others.
 Imam Ali (AS)                                          
   راهنمای بیداری روحانی
او که حرص و ولع را بعنوان شعار زندگی خود برمی گزیند مورد تنفر مردم قرار می گیرد،و او که محنت و اندوه خود را آشکار می کند،خود را نزد همه تحقیر می کند،و او که تحت کنترل زبان خویش است از منظر دیگران و خود هیچ ارزشی ندارد. امام علی(ع)
GUIDE TO SPIRITUAL AWAKENING He who adopts cupidity as motto in life will be disliked by people, and he who reveals his distress, abases himself before all, and he who is ruled by his tongue has no worth in his own eyes and those of others. Imam Ali (AS)               
 
اثربخش ترین رهبر کسی است که نیازهای روانی پیروان خود را رفع می کند.
                    دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن
 
 
 
 
من به آگهی نه بعنوان شکلی از هنر یا سرگرمی،بلکه بعنوان یک واسطه اطلاعات می نگرم.موقعی که یک آگهی می نویسم ،نمی خواهم به من بگوئید که آن را خلاقانه می بینید،می خواهم آن را خیلی جالب بدانید که محصول را بخرید. دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن
 
 
 
 
 
 اگر هر یک از ما کسانی را بکار گیریم که کوچکتر از ما هستند ،به یک شرکت کوتوله ها مبدل می شویم.اما اگر هر یک از ما کسانی را بکار گیریم که بزرگتر از ما هستند، شرکتی از غول ها خواهیم داشت‌.
                 "دیوید اگیلوی پدر تبلیغات مدرن"                          
                                                "راهنمای بیداری روحانی" 
   خدایا،مرا بهتر از خودم می شناسید و من خودم را بهتر از دیگران می شناسم.خدایا،جایگاه مرا رفیع تر از آنچه که دیگران تصور می کنند‌ گردانید،و گناهان مرا که دیگران از آنها مطلع نیستند ببخشائید،و ضعف هایم را بپوشانید. امام علی (ع)
 
 
 
 
 
" راهنمایی بیداری روحانی"
 
 
حسادت نامطبوع است؛و ترس یک علامت نقص و کاستی است.تهیدستی مرد هوشمند را در بحث و مشاجره لال می کند،و یک شخص نیازمند در زادگاه خود غریبه است. بیچارگی و نومیدی بلا ومصیبت بزرگی است؛پایمردی و بردباری شجاعت است؛پرهیز و امساک توانگری است،و دینداری و پارسائی یک زره فولادی است که بدن و روح را در مقابل گناهان حفاظت می کند. امام علی (ع)
راهنمای بیداری روحانی
از افزودن نگرانی سال خود به دغدغه روزانه تان بپرهیزید.رنج بردن از یک نگرانی روزانه کفایت می کند‌.اگر فقط یکسال از عمرتان باقی مانده باشد،بدانید که برای هر روز آن خداوند سهم جدیدی به شما ارزانی می کند،و اگر بیش از یکسال عمر نکنید،چرا نگران موضوعی باشید که مربوط به شما نیست؟هیچ کسی قادر نیست سهم شما را ببرد ،و هیچ کس نمی تواند اغفالتان کرده و سهم تان را برباید.آنچه که برای شما مقدر شده است در زمان مناسب به شما می رسد.
امام علی(ع)شاید هرگز بطور واقعی متوجه قدرت برتر خود نشده باشید،احتمالا" بخاطر اینکه ماهیتی است که هر روز بدون از حتی فکر کردن راجع به آن در کار از آن استفاده می کنید.فقط نمی دانستید که آن را چه بنامید.اما وجود دارد،و دیگران موقعی که جهت حفظ موقعیت لازم باشد  جهت بکار گرفتن قدرت برترتان به شما تکیه می کنند.
 
 
صد البته ,هنگامی جوانی با فاصله جغرافیایی بسیار دور برای خلاصی از وسوسه های درونی تحریک کننده برای خودکشی,دغدغه های خود را با من در میان می گذارد و بسیاری موارد دیگر باز همان حس بسیار ارزشمند تر از پاداش مادی روح وجانم را سیراب می سازد,در حالیکه همواره نیز ندایی از درون مرا مخاطب خود ساخته و می گوید که این همه جز به مدد "بهره غیبی"میسر نبوده و نیست!!
آرامش نمی تواند از ستایش,موقعیت بیرونی یا هر تعریف سنتی از موفقیت حاصل گردد.بلکه از درون فرد سرچشمه گرفته و زاییده صداقت,عشق و راستی است
کودکانی که بحد افراطی یا از طریق بمباران اسباب بازی یا حفاظت  در مقابل ناراحتی هیجانی مورد مراقبت قرار می ِگیرند در نوجوانی با احتمال بیشتری کسل,غمگین و بدگمان و غرغرو می شوندتحقیق بیانگر آن است که شما می توانید مزاج وخلق و خوی خود را به کودکانتان نه ضرورتا" از طریق ژن ها,بلکه از طریق رفتار و سبک کودک پرورانه خود انتقال دهید
روزانه پس از کار جهت شارژ مجدد ذهنی برای روز بعد به زمانی برای جدا شدن از کارنیاز داریم.بنابراین,سعی کنید خط روشنی بین زمان کار و زمان شخصی برای کاستن از نگرانی های مربوط به شغل ایجاد کنید
سعی کن آنقدر کامل باشی
که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،
گرفتن خودت از آنها باشد...!
 
 
 
 پائولو کوئیلو
 
Victor Hugo said,"Short as life is,we make it shorter still by the careless waste of time"
ویکتور هوگو گفت,زندگی کوتاه هست,با این وجود ما بی دقتی در اتلاف وقت آن را کوتاه تر می کنیم
یادداشت اینشتین که متجاوز از 100سال قبل در هتلی در ترکیه بجای انعام به پیش خدمت داد و پیش بینی کرد که روزی ارزش آن بمراتب بیش از ارزش یک انعام معمولی است.جالب است بدانید که اخیرا" 1.3میلیون دلار بفروش رفت:
A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it
یک زندگی آرام و محقر شادی بیشتری از تلاش برای موفقیت و بیقراری مستمر تؤام با آن در پی دارد
ENGLISH PROVERB
The way to a man's heart is through his stomach
ضرب المثل انگلیسی
راه قلب یک مرد از شکم او می گذرد
 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.