کتاب انگیزشی شصت درس اثرگذار

اگر می خواهید ثروتمند و شاد باشید،این درس را بخوبی بیاموزید که"سخت تر از شغل خود بر روی خویش کار کنید."
 شخصیتی که می شوید بمراتب مهم تر از چیزی است که بدست می آورید.سؤال مهم برای پرسیدن در خصوص شغل این  نیست که"چه چیزی  بدست می آورم؟"در عوض باید بپرسید،"در حال مبدل شدن به چه شخصیتی هستم؟"شخصیتی که می شوید بطور مستقیم بر آنچه که بدست می آورید اثر می گذارد.به موضوع اینگونه بیندیشید:عمده آنچه را که امروز دارید،از طریق مبدل شدن به شخصی که هستید حاصل شده اند.
 درآمد بندرت از میزان رشد شخصی تجاوز می کند.گاهی اوقات بواسطه خوش شانسی درآمد بصورت جهشی افزایش می یابد،در آن صورت هم مگر اینکه بیاموزید که متناسب با مسئولیت های توأم با آن رفتار کنید،و گرنه به میزانی که بتوانید کنترل کنید کاهش می یابد.
حفظ آنچه که از رشد شخصی بدست نیامده است سخت است‌.لذا،این بزرگترین اصل بدیهی زندگی است که "برای برخورداری از آنچه که بدست آورده اید،باید به شخصیتی بیش از آنچه که هستید مبدل شوید."