جلد دوم کتاب ایمنی سرپرستان

پس از انتشار چهار جلد کتاب در حوزه فنی برق و نیز یک جلد در حوزه ایمنی،دومین کتاب در حوزه ایمنی که در واقع   ادامه ترجمه کتاب مرجع" SUPERVISORS SAFETY MANUAL)"است اخیرا" نیز"توسط اینجانب غریب واحدی پور کارمند اداره نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری ترجمه و تالیف و از طرف انتشارات کاردان استان اصفهان با نام "جلد دوم ایمنی سرپرستان"منتشر گردیده است.
به اتکای ربع قرن تجربه در حوزه فنی یک شرکت بزرگ نفتی و  تجربه حوادث متفاوت و گاه پر هزینه دریافتم که علت کلیدی و محوری حوادث "عدم دانش کاری و ایمنی سرپرستان" است.
لذا به منظور ایفای نقشی هر چند ناچیز در رفع این مشکل کتاب پر فروش (SUPERVISORS SAFETY MANUAL)که ترکیب هنرمندانه مسائل سرپرستی و ایمنی است را طی دوره ای متجاوز از سه سال بتدریج ترجمه و تلخیص کرده ام که اینک  پس از جلد اول،جلد دوم آن را که مشتمل بر ۵فصل است نیز به صنعتگران عزیز تقدیم می کنم.
مطالعه کتاب به شاغلان تمام صنایعی که مدیران آنها دغدغه کاهش حوادث را دارند توصیه می شود.