رویای نویسندگی و گویندگی


 فروش کتاب های انگیزشی و موفقیت "غریب واحدی پور"نویسنده و متولی سایت "توتم نیوز"
۱-نوسازی خویشتن و بهبود مهارت های شهروندی
۷۰موضوع متنوع  از مطالب به روز سایت های معتبر دنیا در خصوص مسائل انگیزشی و موفقیت هر جلد ۲۲۰۰۰تومان
۲-نوسازی شخصیت و بهبود مهارت های زندگی جلد اول
۷۰موضوع متنوع  از مطالب به روز سایت های معتبر دنیا در خصوص مسائل انگیزشی و موفقیت هر جلد ۳۰۰۰۰تومان
۳-نوسازی شخصیت و بهبود مهارت های زندگی جلد دوم
۷۶موضوع متنوع  از مطالب به روز سایت های معتبر دنیا در خصوص مسائل انگیزشی و موفقیت هر جلد ۳۱۰۰۰تومان
۴-نوسازی شخصیت و بهبود مهارت های زندگی جلد سوم
۷۹موضوع متنوع  از مطالب به روز سایت های معتبر دنیا در خصوص مسائل انگیزشی و موفقیت هر جلد۳۵۰۰۰تومان
ه-مجموعه داستان(۵۰داستان انگیزشی گلچین شده)هر جلد ۱۵۰۰۰تومان
شایان ذکر است که مجموعه سه جلدی "رویای نویسندگی و گویندگی نیز موجود است."
                    ۰۹۱۶۶۵۳۱۳۱۹