کتاب،درس هایی از استاندارد نوین برق خانگیکتاب" درس هائی از استانداردهای نوین برق خانگی دومین کتاب اینجانب  در حوزه فنی برق است که حاوی۶فصل مهم و کاربردی برگزیده از چاپ هفدهم کتاب انگلیسی " Electrical Wiring Residential "  به انضمام مباحثی از استانداردهای برق شرکت ملی نفت ایران  و نیز دانش ضمنی صنعتگران حوزه برق صنعت نفت می باشد.
بدیهی است که رکورد شکنی کتاب اصلی در چاپ تا آنجا که حتی چند سال قبل به چاپ هفدهم رسید خود گواه صادق و روشنی بر مفید ،کاربردی و به روز بودن مطالب کتاب است.
عناوین اصلی مطالب کتاب:
اطلاعات کلی تأسیسات برقی
قطع کنند ه های خطای زمین، قوس الکتریکی و...‌‌
سیستم های امنیتی و اعلان های دودیاب,حرارت یاب وآشکار ساز منواکسید کربن
سیستم های برق اضطراری
سیستم های فتو ولتائیک  تعاملی با انشعاب برق خانگی
حفاظت اضافه جریان بریکرها و فیوزها
به انضمام استاندارد برق خانگی
مزید استحضار،سفارش تک جلدی و تعداد بیشتر مراکز علمی، صنعتی و آموزشی را پذیرفته و در اسرع وقت کتاب ارسال خواهد شد.
با تقدیم احترام؛غریب واحدی پور
شماره همراه؛۰۹۱۶۶۵۳۱۳۱۹