کتاب"ایمنی سرپرستان"

پس از انتشار دو کتاب "مبانی و اصول اساسی عملکرد ماشین های سنکرون"و "استانداردهای نوین برق خانگی "در حوزه فنی برق،سومین کتاب فنی در حوزه ایمنی با عنوان  "ایمنی سرپرستان" که جلد اول ترجمه کتاب مرجع" SUPERVISORS SAFETY MANUAL)"است اخیرا نیز"توسط مهندس غریب واحدی پور کارمند اداره نگهداری و تعمیرات شرکت نفت و گاز آغاجاری ترجمه و تالیف و از طرف انتشارات کاردان استان اصفهان منتشر گردید.
مترجم در توصیف کتاب می گوید،"به اتکای ربع قرن تجربه در حوزه فنی یک شرکت بزرگ نفتی و  تجربه حوادث متفاوت و گاه پر هزینه دریافتم که علت کلیدی و محوری حوادث "عدم دانش کاری و ایمنی سرپرستان" است.
لذا به منظور ایفای نقشی هر چند ناچیز در رفع این مشکل کتاب پر فروش (SUPERVISORS SAFETY MANUAL)که ترکیب هنرمندانه مسائل سرپرستی و ایمنی است را طی دوره ای متجاوز از دو سال بتدریج ترجمه و تلخیص کرده ام که اینک جلد اول آن مشتمل بر ۷فصل به صنعتگران عزیز تقدیم می شود."