❤
                        بنام خدای قلم توتم حیات
حوادث بسیار تلخ و دلخراش طلیعه سال ۱۳۹۸انگار پایانی نداشت و  استمرار زنجیر وار آنها حتی تا ساعات آخر سال نشان داد که انتظار سرانجام نکو از سالی که بهارش رنگ و بوی نکوئی نداشت بیهوده بود!!
صد البته،در اوج بدترین حوادث و وقایع ، آنچه که در طول تاریخ تحمل تجارب تلخ را برای جامعه ای امکان پذیر ساخته و می سازد تزریق حس خوش بینی و امید بوده است.
این در حالی است که سال گذشته در برخی حوادث بویژه در جریان  شیوع پدیده نوین ویروس کرونا که خوش بینی و امید نقشی غیر قابل انکار در موفقیت دولت و ملت برای غلبه بر چنین معضل بی بدیلی داشته و دارد شیوع فراگیر اخبار بد  ودامن زدن عمدی یا غیر عمدی جماعتی به آنها با توسل به امکانات و قابلیت های رسانه های مجازی کار را بر مبارزان خط مقدم جنگ طاقت فرسا با کرونا سخت و در همراهی با کرونا تخریب سیستم عصبی جامعه را هدف گرفت!!
لذا،اکنون که سال ۱۳۹۸ گذاشت و گذشت، در طلیعه سال ۱۳۹۹ضمن آرزوی  ریشه کنی هم زمان ویروس های "اخبار بد"و "کرونا" کما فی سابق به عهد نانوشته با مخاطبان عزیز وفادار مانده و  چون شش سال گذشته به خدمتگزاری در "مدرسه مجازی توتم نیوز "با تمام چالش ها  ادامه می دهم. با آن امید که خدمتی هر چند ناچیز برای کمک به خوش بینی و  تغییر حال عزیزان باشد!!
 فرصت را مغتنم و روز ملی شدن صنعت نفت و نیز نوروز۹۹ را تبریک عرض نموده و از درگاه قادر متعال سالی توام با شادی و موفقیت برایتان آرزومندم.
باتقدیم احترام؛غریب واحدی پور
۱فروردین۹۹
توتم نیوز https://totamnews.ir
????کانال تلگرام   https://t.me/totamnews
صفحه اینستاگرام   https://www.instagram.com/gharib_vahedipor
                                ❤