چهار دلیلی که باید قدردان افراد رنجش آور باشید.
 هیچ چیزی بدتر از آن نیست که فرد آزار دهنده ای انسان را اذیت کند.امکان دارد آن فرد همکاری باشد که همیشه در خصوص اخبار نظریات احمقانه ای دارد یا مادر زن مستبدی باشد که اظهارات پرخاشگرانه او هرگز متوقف نمی شود.حتی می تواند همشیره ای باشد که طی بیش از 20سال با او روابط توأم با محبت و تنفر داشته اید.
از نقطه نظر مثبت,خیلی از بزرگترین معلمان روحانی دنیا بر این باورند که کشمکش ها در زندگی نمایان می شوند تا چیزهای مهمی را به ما بیاموزند.
اگر فرد آزار دهنده ای در زندگی تان هست,برخی تغییرات در نگرش به منظور کمک جهت فارغ شدن از شر او بشرح ذیل است.چون تا زندگی ادامه دارد,وجود کسانی که اذیت می کنند تضمین شده است.برای تحمل بهتر و مطلوب تر فرد آزار دهنده این چهار دلیل را ملاحظه کنید:
1-آنها معلمان شما هستند.
راجع به کسانی بیندیشیدکه آزارتان می دهند .از آنها چه چیزی می توانید بیاموزید؟آیا یک وضعیت مرزی است؟آیا بطور پیوسته به "آلفای "فرد دیگر "بتا "می گوئید؟آیا نیاز دارید که بیشتر متکی به خود باقی بمانید؟در آن حالت,دوست ارباب منش  در دانشکده که همیشه با اقتدار رفتار می کند به شما می آموزد که از ظرفیت های خود برای رفع نیازهایتان بهره ببرید.شغل شما این نیست که همه اوقات محبوب و یا بخشنده باشید.شاید آشنا یا دوست آزار دهنده تان با رفتارش می آموزد که از قدرت خوداستفاده کنید.
2-نیازهایی را باید بهبود یابند مشخص می کنند.
هنگامی که کسی ما را می آزارد,شاید یک کارمند جدید با اعتماد به نفس و رک گویی سر کار و یا بهترین دوست باشد,رفتار او آنچه را که باید درون خودمان بهبود دهیم برجسته می کند.
از منظر روحانی,آنچه را که اغلب خودمان نمی پسندیم در دیگران هم وجود آنها را نمی پسندیم.چه چیزی یک دوست پر حرف با غرولند بی وقفه و آزار دهنده اش به شما می گوید؟یا در خصوص دوست دیگر جویای نام با پست های اینستاگرام به سختی پردازش شده او چطور؟آیا نیاز دارید که بر روی درک بیشتر از زندگی خود نیز تمرکز کنید؟آیا نیاز دارید که کمی کمتر وقت خود را صرف رسانه اجتماعی کنید؟
از خودتان بپرسید:چرا نسبت بهذرفتار این شخص حساسیت دارم؟درونتان چه چیزی در حال عکس العمل نشان دادن است؟نسبت به خود با مهربانی و عشق رفتار کنید.موقعی که ترس ها و محرک های خود را درک می کنیم,بدین طریق نه فقط کنترل آنها بر خودمان را کمتر می کنیم,بلکه بطور طبیعی کمتر نیزتوسط دیگران آزرده خاطر می شویم.
ادامه دارد
(Source: greatist.com)
ترجمه و تلخیص:غریب واحدی پور