برنامه های بهبودی:همدلی بعنوان یک ابزار ضروری

Print
 
نوشته شده توسط:تیلور براسا
بهبودی می تواند بعنوان برگشتی به وضعیت نرمال ذهنی ,قدرتی و یاسلامتی تعریف شودکه نشانگر تمرکز برنامه های بهبود است که بایستی بر برگشت به حالت نرمال یا اصلی قبل از آغاز یک ناخوشی روانی متمرکز شوند.بهبودی با محبوب سازی اخیر تغییر ارتجاعی عصب امکان پذیرتر و واقعی تر شده است. 
مایکل کربی اظهار می دارد که;"بهبودی مستلزم حمایت صبورانه مناسب است,شامل حمایت هم سن وسالان,حمایت خانواده یا سرپرست,مداخلات جامعه وبرنامه های خانگی حمایتی است وباید بر کمک به بیماران جهت رفع مشکلاتشان توسط خودشان بجای حل مشکلاتشان توسط حامیان متمرکز شود.
این مفهوم روش مشتری محور روگر (روانشناس)را منعکس می کند.به موجب آن مشتریان با کمک درمانگر ولی توسط خودشان به سمت نتایج کشیده می شوند.این مهم از طریق همدلی و توجه مثبت غیر شرطی انجام می شود.دو مؤلفه ای که نقش عمده ای در برنامه های بهبود ایفاء می کنند. 
همدلی یکی از قویترین عواطفی است که به یک مشتری می توان ابراز کند.به آنها نشان می دهد که  بدرستی به آنها گوش می دهیم و آنچه راکه می گویند,می شنویم.و اینکه ما حداکثر تلاش خود را مصروف درک موقعیت آنها کرده ایم.به معنای قبول این نکته است که ما هرگز بطور کامل نمی دانیم آنها چه می کشند اما مشکلی را که با آن مواجه هستند تصدیق می کنیم.و اینکه هر زمانی که نیاز دارند در دسترس آنها هستیم.
توجه مثبت بدون شرط بعنوان روشی جهت ساخت اعتماد در مشتری عمل می کند;بیانگر آن است که ما صرفنظر از شرایط آنها را بعنوان اشخاصی خوب و مثبت می پذیریم.به آن مفهوم نیست که رفتار منفی را بعنوان رفتار مثبت می پذیریم و یا آن را تشویق می کنیم,بلکه به این مفهوم است که ما فرد را در کل یک شخصیت مثبت می دانیم که ممکن است گاهی رفتارش درست همانند هر کس دیگری منفی شود.
من دریافته ام که این دو مؤلفه نقش مهمی در درک مشتریان از خودشان در یک محیط درمانی ایفاء می کنند.و به خوبی آنها را به زندگی های خودشان خارج از محیط های مشاوره و درمان انتقال می دهند.
*توجه مثبت بدون شرط
ما با اعمال توأمان همدردی و توجه مثبت بدون از قید و شرط بطور واقعی اعتماد مشتریان خود را می سازیم. بطوریکه آنها بیرون از جلسات درمانی بیشتر قادر خواهند بود با موقعیت های استرس زا و منفی که با آنها مواجه می شوند,مقابله کنند.
منبع:http://psychcentral.com/ask-the-therapist/2016/04/24/i-cant-say-no/
ترجمه و تلخیص;غریب واحدی پور

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

ورود به سایتسخنی پند آموز

 ....به جای این‌که از هیچ نتیجه‌گیری کنید یا در ذهن خود حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، یک لحظه صبر کنید. یک نفس عمیق بکشید و جلوی قضاوتی که از درونتان می‌جوشد را بگیرید. در مورد نتایج سخت‌گیر باشید و در مورد فرد، سهل‌گیر
No matter how old you are,you always want your mother's love and acceptance.I guess I'm hoping one day I'll get it back
Hilary Grossman
مهم نیست که چند سال دارید,همیشه محتاج عشق و پذیرش مادر هستید,حدس می زنم که روزی دوباره آن را بدست خواهم آورد
 
You cannot create experience.You must undergo it.
Albert Camus
تجربه را نمی توانید خلق کنید,باید آن را تحمل کنید
طلایی ترین بخش سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
 
سفیران ما،شاعران و عارفان و حکیمان‌مان هستند ما با حافظ جهان  رافتح کرده ایم چه نیازی دیگر،به فتح جدید داریم
 
 
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 
There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
 
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
 
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید
Last week,Masoud Nikdel,an Iranian artist,covered himself in mud and sat motionless on the stairways of Milad Tower for three hours to show his worries about water crisis
نوشته فوق زیر نویس عکس آغشته به شل و گل مسعود نیکدل هنر پیشه کشورمان در صفحه اجتماعی 28سپتامبر 2015روزنامه تهران تایمز است که برای نشان دادن دغدغه های خود برای بحران آب با این وضعیت به مدت3ساعت همانند مجسمه بر روی پلکان برج میلاد و در معرض دید عموم نشست
If you want to shine like a sun,first burn like a sun
A.PJ.Abdul Kalam
اگر می خواهید همانند یک خورشید بدرخشید,ابتدا مانند یک خورشید بسوزید
 There is no greater heaven the heart of a loving mother
Bangambiki Habyarimana
هیچ بهشتی بزرگتر از قلب یک مادر مهربان نیست
We must take sides.Neutrality help the oppressor,never the victim.Silence encourages the tormentor ,never the tormented
Elie Wiesel
ماباید جبهه گیری کنیم.بی تفاوتی کمک به ظالم است و هر گز به نفع قربانی نیست.سکوت عذاب دهنده را تشویق می کند و هرگز به نفع عذاب دیده نیست
If you tell the truth,you don't have to remember anything
Mark Twain
اگر حقیقت را بگوئید,مجبور نیستید که چیزی را بخاطر آورید.
 
Nothing is softer or more flexible than water,yet nothing can resist it
Lao Tzu
هیچ چیزی نرم تر یا قابل انعطاف تر از آب نیست,با این وجود هیچ چیزی نیز قادر به مقاومت در برابر آن نیست
ذهن های بزرگ به ایده ها,ذهن های متوسط به رویدادها و ذهن های ضعیف به دیگران می اندیشند
People tend to forget their duties but remember their rights
Indira Gandhi
مردم تمایل دارند که وظایف خود را فراموش کنند اما حقوق شان را بخاطر آورند.
Wise men speak because they have something to say;Fools because they have to say something
Plato
عاقلان سخن می گویند چون سخنی برای گفتن دارند;نادانان سخن می گویند برای اینکه حرفی زده باشند
 
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants,rather than to create it herself
Virginia Woolf
چقدر اشتباه است که زنی بجای اینکه دنیای مطلوبش را خودش خلق کند,از مردی انتظار داشته باشد که آن را  برای او بسازد
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
مهربانی زبانی است که کر می شنود و کور می بیند.

A man who stands for nothing will fall for anything
Malcolm X
مردی که هیچ عقیده ای ندارد برای هر چیزی شخصیت خود را تنزل می دهد
The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Albert Einstein
علامت واقعی هوش دانش نیست,بلکه تخیل است
A developed country is not a place where the poor have cars,It's where the rich use
public transportation
"Gustavo Peter,the mayor of Bogota in Colombia"
کشور توسعه یافته جائی نیست که فقرایش خودرو دارند ,بلکه جائی است که ثروتمندانش از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند
 كسي كه قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول ميفروشد 
قدرت باد آورده آثار مخرب تري از ثروت باد آورده دارد . 
 
"شادروان دكتر ناصر كاتوزيان
پدر علم حقوق ایران"
نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است برای رسیدن به ثروت و امتیازات خاص موجب کوچک و حقیر شمردن فرد می شود.
"رهبرمعظم انقلاب"
Choose a job you love,and you will never have to work a day in your life
 
Confucius
"شغلی را که دوست داری انتخاب کن,در آن صورت در تمام عمر خود حتی یک روز مجبور به کار کردن نیستی"

I don't believe in love at first sight because my mother started loving me before seeing

me

Luffina Lourduraj

"من عاشق شدن در نگاه اول را باور ندارم زیرا مادرم عشق ورزیدن به مرا قبل از دیدنم آغاز کرد."

تنها راه جلوگیری از انتقاد,هیچ کاری انجام ندادن,هیچ چیزی نگفتن و هیچ کسی نبودن است."ارسطو"

بهترین آمادگی برای فردا  حداکثر تلاش و بهترین عملکرد امروز است.

در هوای ابری دیگران رنگین کمان باشید

 زندگی را جدی نگیرید.زیرا از آن زنده بیرون نمی آیید.

25درصد زندگی اتفاقات  و 75درصد  آن عکس العمل به این اتفاقات است.